ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ವಿಕೃತಿದಾರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೃದಯ (ಹಾರ್ಟ್) ಹೃದಯ (ಹಾರ್ಟ್) 50
ಯಕೃತ್ತು (ಲಿವರ್) ಯಕೃತ್ತು (ಲಿವರ್) 140
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) 237
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ಹಾರ್ಟ್ & ಲಂಗ್ ) ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ಹಾರ್ಟ್ & ಲಂಗ್ ) 2
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕಗ್ರಂಥಿ (ಕಿಡ್ನಿ&ಫ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕಗ್ರಂಥಿ (ಕಿಡ್ನಿ&ಫ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್) 8
ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ( ಲಿವರ್&ಕಿಡ್ನಿ) ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ( ಲಿವರ್&ಕಿಡ್ನಿ) 8
ಸಣ್ಣಕರುಳು (ಸ್ಮಾಲ್ಬೋವೆಲ್) ಸಣ್ಣಕರುಳು (ಸ್ಮಾಲ್ಬೋವೆಲ್) 1
ಶ್ವಾಸಕೋಶ(ಲಂಗ್) ಶ್ವಾಸಕೋಶ(ಲಂಗ್) 23
ಕೈ(ಹ್ಯಾಂಡ್) ಕೈ(ಹ್ಯಾಂಡ್) 1
ಚರ್ಮ (ಸ್ಕಿನ್) ಚರ್ಮ (ಸ್ಕಿನ್) 11
ಹೃದಯಕವಾಟ ಹೃದಯಕವಾಟ 68
ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳಪಟಲ (ಕಾರ್ನಿಯ) ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳಪಟಲ (ಕಾರ್ನಿಯ) 270
ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 819
No of Visits: 116400

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Up Down